Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Tổng Hợp Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Chuyên mục tổng tập các bài viết về ý nghĩa, phân tích 64 quẻ kinh dịch từ cơ bản đến chuyên sâu. Mỗi bài viết về Giải Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch sẽ được trình bày sao cho những ai đam mê nghiên cứu một cách dễ học nhất. Chúng tôi sẽ chia 64 quẻ kinh dịch thành các bài khác nhau thể hiện độ khó khác nhau như lời gốc, lược giản,  từ khóa, cách áp dụng trong hành động, các Quẻ chủ, hỗ trợ và đối lập, mô tả, và ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh bói quẻ cụ thể: công việc, tình yêu, tài chính, sức khỏe và tinh thần………

Ứng Dụng Quẻ 16 Lôi Địa Dự Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 16 Lôi Địa Dự Trong Giải Đoán ❖ Hình Tượng Quẻ 16 Lôi Địa Dự - (NHIỆT TÌNH) Dự có nghĩa là trước hay...

Ứng Dụng Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 48 THỦY PHONG TỈNH - (GIẾNG NƯỚC) Tỉnh nghĩa là cái giếng...

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 50 HỎA PHONG ĐỈNH - (ĐINH, VẠC) Đỉnh có ý chỉ cái...

Ứng Dụng Quẻ 20 Phong Địa Quán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 20 Phong Địa Quán Trong Giải Đoán ❖ Hình Tượng Quẻ 20 Phong Địa Quán - SUY NGHĨ (NHÌN)   Quán nghĩa là...
Quẻ 01 thuần càn

Ứng Dụng Quẻ 01 Thuần Càn Giải Đoán

Ứng Dụng Qủe 01 Thuần Càn Trong Thực Tế ❖ Hình Tượng Quẻ 01 Thuần Càn là (SÁNG TẠO)  Càn tượng trưng cho trời và năng...

Ứng Dụng Quẻ 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 21 HỎA LÔI PHỆ HẠP - (CẮN ĐỨT)   Phệ hạp có...

Ứng Dụng Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 34 LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG - (SỨC MẠNH CỦA CẢI...

Ứng Dụng Quẻ 39 Thủy Sơn Kiển Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 39 Thủy Sơn Kiển Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 39 THỦY SƠN KIỂN - (TRỞ NGẠI) Kiển tượng trưng cho sự...

Ứng Dụng Quẻ 45 Trạch Địa Tụy Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 45 Trạch Địa Tụy Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 45 TRẠCH ĐỊA TỤY GIẢI ĐOÁN - (NHÓM LẠI) Tụy nghĩa là tập...

Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 23 SƠN ĐỊA BÁC – (RỤNG VỠ) Bác có nghĩa là đốn...