BÀI 7: HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH HỆ THỐNG HÀNH TINH VÀ HOÀNG ĐẠO TRONG TAROT

Horoscope wheel chart

Theo 22 lá ẩn chính

The Fool…………………………. Uranus

The Magician…………………….Mercury

The High Priestess …………….The Moon

The Empress ……………………Venus

The Emperor…………………… Aries

The Hierophant…………………Taurus

The Lovers……………………….Gemini

The Chariot ……………………..Cancer

Strength ………………………….Leo

The Hermit……………………….Virgo

The Wheel of Fortune…………Jupiter

Justice……………………………..Libra

The Hanged Man ……………… Neptune

Death……………………………… Scorpio

Temperance ……………………. Sagittarius

The Devil………………………….Capricorn

The Tower………………………..Mars

The Star……………………………Aquarius

The Moon………………………….Pisces

The Sun …………………………..The Sun

Judgement………………………..Pluto

The World …………………………Saturn

Theo hoàng đạo và hành tinh

Aries ………………………………… The Emperor

Taurus………………………………..The Hierophant

Gemini ……………………………… The Lovers

Cancer……………………………….. The Chariot

Leo………………………………………Strength

Virgo …………………………………. The Hermit

Libra…………………………………….Justice

Scorpio ………………………………..Death

Sagittarius ………………………….. Temperance

Capricorn……………………………. The Devil

Aquarius……………………………….The Star

Pisces………………………………….. The Moon

Sun……………………………………….The Sun

Moon…………………………………… The High Priestess

Mercury……………………………….. The Magician

Venus…………………………………… The Empress

Mars ……………………………………. The Tower

Jupiter …………………………………. The Wheel of Fortune

Saturn…………………………………… The World

Neptune………………………………… The Hanged Man

Uranus……………………………………The Fool

Pluto…………………………………….   Judgement

 

SHARE
Previous article30 PHÚT HỌC TAROT MỖI NGÀY (P6)
Next articleBẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ TAROT THÔNG DỤNG

Bài Viết Mới

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Tower Giới thiệu: Cho dù lật ngược hay đúng chiều, lá...

Video