BÀI 7: HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH HỆ THỐNG HÀNH TINH VÀ HOÀNG ĐẠO TRONG TAROT

Horoscope wheel chart

Theo 22 lá ẩn chính

The Fool…………………………. Uranus

The Magician…………………….Mercury

The High Priestess …………….The Moon

The Empress ……………………Venus

The Emperor…………………… Aries

The Hierophant…………………Taurus

The Lovers……………………….Gemini

The Chariot ……………………..Cancer

Strength ………………………….Leo

The Hermit……………………….Virgo

The Wheel of Fortune…………Jupiter

Justice……………………………..Libra

The Hanged Man ……………… Neptune

Death……………………………… Scorpio

Temperance ……………………. Sagittarius

The Devil………………………….Capricorn

The Tower………………………..Mars

The Star……………………………Aquarius

The Moon………………………….Pisces

The Sun …………………………..The Sun

Judgement………………………..Pluto

The World …………………………Saturn

Theo hoàng đạo và hành tinh

Aries ………………………………… The Emperor

Taurus………………………………..The Hierophant

Gemini ……………………………… The Lovers

Cancer……………………………….. The Chariot

Leo………………………………………Strength

Virgo …………………………………. The Hermit

Libra…………………………………….Justice

Scorpio ………………………………..Death

Sagittarius ………………………….. Temperance

Capricorn……………………………. The Devil

Aquarius……………………………….The Star

Pisces………………………………….. The Moon

Sun……………………………………….The Sun

Moon…………………………………… The High Priestess

Mercury……………………………….. The Magician

Venus…………………………………… The Empress

Mars ……………………………………. The Tower

Jupiter …………………………………. The Wheel of Fortune

Saturn…………………………………… The World

Neptune………………………………… The Hanged Man

Uranus……………………………………The Fool

Pluto…………………………………….   Judgement

 

SHARE
Bài trước30 PHÚT HỌC TAROT MỖI NGÀY (P6)
Bài tiếp theoBẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ TAROT THÔNG DỤNG

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video